Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Chiếc nguyên mẫu thiết bị an ninh
Bảo mật thiết bị bảo vệ mũ bảo hiểm phụ kiện nhựa kim loại gia công dập kim loại 3D in Silicone chân không Castingprototype

Bảo mật thiết bị bảo vệ mũ bảo hiểm phụ kiện nhựa kim loại gia công dập kim loại 3D in Silicone chân không Castingprototype

Shouban luôn luôn được sử dụng với các in ấn 3D thông qua máy hút khuôn để sao chép lô nhỏ